Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo

 • Trần Thị Ngà
  Trần Thị Ngà
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: ttnga@rimf.org.vn

  - Phụ trách công tác đăng ký sở hữu trí tuệ (tiến bộ kỹ thuật, sáng chế…), công tác xét và công nhận sáng kiến.

  - Thực hiện công tác chung về KHCN, cập nhật các văn bản liên quan đến KHCN.

  - Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động KHCN thuộc các đơn vị: Phòng NC Công nghệ Khai thác, Phòng NC Công nghệ Sinh học biển, Phòng NC Công nghệ Sau thu hoạch và Phân viện nghiên cứu Hải sản phía Nam.

  - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao

 • Đặng Thị Minh Thu
  Đặng Thị Minh Thu
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dtmthu@rimf.org.vn

  - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: khoa học công nghệ, thông tin xuất bản, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học, tăng cường năng lực nghiên cứu.

  - Phụ trách nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

  - Quản lý và thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học.

  - Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động KHCN thuộc các đơn vị: Phòng NC Nguồn lợi hải sản, Phòng NC Bảo tồn biển.

  - Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng giao.

 • Phạm Huy Hưng
  Phạm Huy Hưng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: phamhuyhung@rimf.org.vn

  - Phụ trách công tác tăng cường năng lực nghiên cứu và công tác đấu thầu.

  - Phụ trách công tác hội thảo, hội chợ, triển lãm.

  - Quản lý, tổng hợp các đề xuất về KHCN; lưu trữ hồ sơ các nhiệm vụ KHCN.

  - Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động KHCN thuộc các đơn vị: Trung tâm PTNC Vịnh Bắc Bộ, Trung tâm Môi trường, Trung tâm Dự báo ngư trường.

  - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

 • Vũ Thu Hằng
  Vũ Thu Hằng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Tiếng Anh
  Điện thoại:0772259929 | Email: vthang@rimf.org.vn

  - Phụ trách công tác thông tin, xuất bản, nội dung website, thư viện.

  - Phụ trách tính điểm công trình khoa học.

  - Thực hiện kết nối, cập nhập và khai thác thông tin KHCN.

  - Tham gia triển khai công tác hợp tác quốc tế.

  - Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

 • Vu Thi Thu Hang
  Vu Thi Thu Hang
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Tiếng Anh
  Điện thoại: | Email:

  Do the task assigned by the Head of Department

 • Vu Thi Thu Hang
  Vu Thi Thu Hang
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Tiếng Anh
  Điện thoại: | Email:

  test