Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo

 • Nguyễn Duy Thành
  Nguyễn Duy Thành
  Chức vụ: Quyền trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và GIS
  Điện thoại:(84) (31) 651 276 | Email: ndthanh@rimf.org.vn

  - Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản về toàn bộ hoạt động của Phòngtheo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  -Chỉ đạo các lĩnh vực: Khoa học - công nghệ; Đào tạo sau đại học; Tăng cường năng lực nghiên cứu.

  - Tham mưu Ban lãnh đạo Viện các lĩnh vực quản lý theo chức năng.

  -Rà soát, xây dựng dự thảo chiến lược KHCN trình Viện.

  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và không thường xuyên các nhiệm vụ được giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 • Đặng Thị Minh Thu
  Đặng Thị Minh Thu
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dtmthu@rimf.org.vn

  - Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế và Đào tạo sau đại học.

  - Quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp địa phương; trực tiếp quản lý các nhiệm vụ KHCN khối các Phòng chuyên môn.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Phạm Huy Hưng
  Phạm Huy Hưng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: phamhuyhung@rimf.org.vn

  - Phụ trách công tác tăng cường năng lực nghiên cứu.

  - Phụ trách công tác đấu thầu của Viện.

  - Quản lý, tổng hợp các đề xuất về KHCN.

  - Quản lý,lưu trữ hồ sơ mua sắm trang thiết bị nghiên cứu của các đề tài, dự án.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Vũ Thu Hằng
  Vũ Thu Hằng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Tiếng Anh
  Điện thoại:01222259929 | Email: vthang@rimf.org.vn

  - Phụ trách thông tin, xuất bản, nội dungwebsitevà thư viện.

  - Quản lý,lưu trữ hồ sơ các nhiệm vụ.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Trần Thị Ngà
  Trần Thị Ngà
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: ttnga@rimf.org.vn

  - Phụ trách công tác chung về KHCN, cập nhật các văn bản liên quan đến KHCN.

  - Quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Nhà nước; trực tiếp quản lý các nhiệm vụ KHCN khối các Trung tâm và Phân Viện nghiên cứu Hải sản Phía Nam.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.