Giới thiệu chung

 1. Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ hải sản là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện nghiên cứu Hải sản có chức năng nghiên cứu, tư vấn, sản xuất, dịch vụ, đào tạo và chuyển giao công nghệ hải sản.
 2. Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ hải sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hải Phòng.
 4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 5. Tên giao dịch quốc tế là: Fishery Service and Technology Transfer Center (viết tắt là FiSTech).

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng và trình Viện: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ được giao; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành được giao theo quy định;
 2. Tư vấn khoa học công nghệ phục vụ quản lý và phát triển nghề cá biển (nguồn lợi, bảo tồn, khai thác, sau thu hoạch...);
 3. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản theo quy định của pháp luật;
 4. Dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghề cá biển;
 5. Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật về các lĩnh vực khoa học công nghệ nghề cá biển;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.