Liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Địa chỉ: Số 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84) 3 1383 6656    Fax: (84) 3 1383 6812

Phòng Tô chức, Hành chính: 0225  3836 656 / 3836 310 / 3765 997

Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo: 0225  3767 335

Phòng Kế hoạch, Tài chính: 0225  3836 507 / 3767 119