Giới thiệu chung

Chưc năng: Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch tài chính và tài sản của Viện.

Nhiệm vụ

  1. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, trung hạn và dài hạn của Viện; kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn kinh phí, vốn của Viện;
  2. Quản lý việc sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí của Viện: nguồn kinh phí từ đơn đặt hàng của nhà nước, đấu thầu, liên doanh, liên kết, viện trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định hiện hành;
  3. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ theo qui định của Nhà nước;
  4. Quản lý và tổ chức thực hiện công khai tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, giữ bí mật nhà nước theo chế độ quy định;
  5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của Viện, tổ chức công tác kiểm kê tài sản, tham gia và theo dõi việc tiếp nhận, điều chuyển, thanh lý tài sản giữa các đơn vị trực thuộc Viện;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.