Giới thiệu chung

Chức năng: Nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn biển.

Nhiệm vụ

  1. Điều tra, giám sát đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái biển;
  2. Bảo tồn phát triển nguồn gen, phục hồi các hệ sinh thái, các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng;
  3. Đề xuất quy hoạch, rà soát, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả các khu bảo tồn biển, không gian biển;
  4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học biển;
  5. Điều tra, đánh giá kinh tế - xa hội trong và xung quanh các khu bảo tồn biển;
  6. Xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chí, giám định mẫu vật về đa dạng sinh học và bảo tồn biển;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.