Giới thiệu chung

Chức năng: Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ và hành chính của Viện.

Nhiệm vụ

  1. Xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của Viện;
  2. Quản lý và triển khai công tác tổ chức, nhân sự và phát triển nguồn nhân lực;
  3. Quản lý và triển khai công tác cán bộ và thực hiện chính sách đối với người lao động;
  4. Xây dựng dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án tăng cường năng lực sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ hàng năm của Viện;
  5. Thực hiện công tác quản trị mạng nội bộ (LAN), trang tin điện tử; cải cách thủ tục hành chính và quản lý tài sản của Viện;
  6. Thực hiện công tác phòng chống bão lụt; phòng chống cháy nổ; an ninh quốc phòng và công tác hành chính quản trị khác;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.