Giới thiệu chung

Chức nằng: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học biển trong thủy sản, sản xuất và đời sống.

Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu sàng lọc, tách chiết các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển phục vụ thủy sản, y dược và sản xuất;
  2. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vi sinh vật biển (vi khuẩn, nấm, vi tảo...) tạo chế phẩm sinh học, năng lượng sinh học, phục vụ thủy sản, y dược và đời sống;
  3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mô - tế bào trong thủy sản;
  4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ enzym và protein trong thủy sản;
  5. Nghiên cứu, ứng dụng sinh học phân tử trong phân loại sinh vật biển và chọn giống thủy sản;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.