Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Các thế hệ lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản

----------

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản

TS. Nguyễn Khắc Bát

Năm bắt đầu: 01/2018 đến nay

-----

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản

TS. Nguyễn Quang Hùng

Năm đương nhiệm: 11/2013-12/2017

-----

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Hải sản

ThS. Phạm Huy Sơn

Năm đương nhiệm: 03/2010-10/2013

-----

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản

TS. Chu Tiến Vĩnh

Năm đương nhiệm: 10/2009-03/2010

-----

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản

PGS.TS. Đỗ Văn Khương

Năm đương nhiệm: 2000-2009

-----

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản

GS.TS. Bùi Đình Chung

Năm đương nhiệm: 1987-2000

-----

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản

Ông Nguyễn Đình Thức

Năm đương nhiệm: 1975-1987

-----

Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Hải sản

Ông Nguyễn Đình Thức

Năm đương nhiệm: 1972-1975

-----

Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Hải sản

Ông Phan Phong

Năm đương nhiệm: 1969-1972

-----

Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Cá biển

Ông Nguyễn Thu

Năm đương nhiệm: 1965-1968

-----

Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Cá biển

Ông Hoàng Xuân Hải

Năm đương nhiệm: 1961-1965