Giới thiệu chung

Chức năng: Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo sau đại học.

Nhiệm vụ

  1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về: Khoa học công nghệ, thông tin xuất bản, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học;
  2. Quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động khoa học công nghệ của Viện;
  3. Triển khai công tác thông tin xuất bản, hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước;
  4. Thực hiện công tác quản trị mạng nội bộ (LAN), trang tin điện tử của Viện;
  5. Quản lý và thực hiện công tác hợp tác quốc tế;
  6. Quản lý và thực hiện công tác đào tạo sau đại học;
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.