Phòng Thí nghiệm Khoa học biển

 • Lưu Xuân Hoà
  Lưu Xuân Hoà
  Chức vụ: Quyền trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: lxhoa@rimf.org.vn; luuxuanhoa@gmail.com

  Thạc sỹ Sinh học

 • Bùi Thị Minh Nguyệt
  Bùi Thị Minh Nguyệt
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: | Email: btmnguyet@rimf.org.vn
  Kỹ sư Công nghệ Sinh học
 • Phạm Thị Hiền Hòa
  Phạm Thị Hiền Hòa
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: pthhoa@rimf.org.vn; toanhoa2002@yahoo.com
  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản