Phòng Kế hoạch, Tài chính

 • Nguyễn Công Tân
  Nguyễn Công Tân
  Chức vụ: Kế toán trưởng
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kinh tế
  Điện thoại: | Email: nctan@rimf.org.vn

  Cử nhân Kinh tế Tài chính

   1. Phụ trách chung về công tác Kế toán tài chính toàn Viện; 2. Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của Viện; 3. Theo dõi hoạt động của các đề tài, dự án trong lĩnh vực tài chính; 4. Thành viên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Phân Viện NCHS Phía Nam
 • Lê Hương Giang
  Lê Hương Giang
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kinh tế
  Điện thoại: | Email: lhgiang@rimf.org.vn
  Cử nhân Kinh tế
   1. Theo dõi chi tiết các khoản thanh toán công nợ TK: 311, 312, 331, 333;
   2. Kế toán theo dõi chi tiết các nguồn kinh phí tại Kho bạc, Ngân hàng, TK: 461, 462;
   3. Kế toán theo dõi chi tiết thanh toán tạm ứng cá nhân, tạm ứng Kho bạc, TK: 312, 336;
 • Đoàn Vân Chi
  Đoàn Vân Chi
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kinh tế thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dnchi@rimf.org.vn
  Kỹ sư Kinh tế thuỷ sản
   1. Phụ trách công tác Thủ quĩ của Viện, TK 111;
   2. Kế toán theo dõi tăng, giảm, và tính hao mòn TSCĐ, TK: 211, 213, 214, 466 ;
   3. Trợ giúp kiểm kê, đánh giá tài sản;
   4. Kế toán chi tiết lương, tính BHXH, kinh phí công đoan, TK: 332,334;
   5. Phân bổ kinh phí điện, nước hàng tháng cho các đề tài, dự án;
 • Tô Thị Bích Thuý
  Tô Thị Bích Thuý
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ttbthuy@rimf.org.vn
  Cử nhân Kinh Tế
   1. Kế toán theo dõi chi tiết các nguồn kinh phí tại Kho bạc, Ngân hàng, TK: 441
   2. Kế toán theo dõi chi phí đầu tư XDCB Phân Viện NCHS Phía Nam TK 241;
 • Lê Thị Quyên
  Lê Thị Quyên
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Kinh tế
  Điện thoại: | Email: ltquyen@rimf.org.vn
  • Kế toán thanh toán kho bạc, ngân hàng;
  • Kiểm tra giám sát đề tài dự án thuộc các phòng: Phòng NC Nguồn lợi hải sản;
  • Kiểm tra giám sát kinh phí hoạt động bộ máy; kinh phí Đào tạo sau đại học; dự án tăng cường năng lực;
  • Tham gia xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực hàng năm; dự án đàu tư XDCB;
  • Thống kê định kỳ tình hình tài chính theo từng đối tượng phục vụ quản lý;
  • Công tác văn thư, công tác lữu trữ hồ sơ tài liệu kế toán;
  • Công việc đột xuất khác