Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Biển

 • Nguyễn Hữu Hoàng
  Nguyễn Hữu Hoàng
  Chức vụ: Phó trưởng phòng Phụ trách phòng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại:022 537 67120 | Email: nhhoang@rimf.org.vn; hoangrimf@gmail.com

  TS. Khoa học sự sống và Công nghệ hóa sinh

  • Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn:

   -       Tách chiết hoạt chất sinh học biển

   -       Sinh tổng hợp các hợp chất tự nhiên, hợp chất mới

  • Thông tin về hoạt động KHCN (website/danh sách các công trình nghiên cứu, các ấn phẩm, tài liệu,..): 

   -       https://www.researchgate.net/profile/Hoang_Nguyen198

 • Bùi Trọng Tâm
  Bùi Trọng Tâm
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại:022 53767120 | Email: bttam@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Sinh học

  Lĩnh vực được phân công:

  - Nghiên cứu công nghệ sinh học biển;

  - Uỷ viên Tiểu ban KHCN lĩnh vực Công nghệ sinh học, Sau thuhoạch, nuôi biển và Môi trường;

  - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ;

  - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn;

  - Bí thư Chi bộ CN Sinh học biển - Sau thu hoạch

 • Lê Thanh Tùng
  Lê Thanh Tùng
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: tungrimf@gmail.com

  Thạc sĩ Sinh học

 • Nguyễn Thị Kim Dung
  Nguyễn Thị Kim Dung
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: | Email: ntkdung@rimf.org.vn; nguyenkimdung.ngt@gmail.com

  Cử nhân Công nghệ Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Công nghệ sinh học

 • Nguyễn Thị Duyệt
  Nguyễn Thị Duyệt
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: | Email: ntduyet@rimf.org.vn; duyetcnshb@gmail.com

  KS. Công nghệ Sinh học

  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô – tế bào trong thủy sản

 • Phạm Thị Mát
  Phạm Thị Mát
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ptmat@rimf.org.vn
  Cử nhân công nghệ sinh học