Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc bộ

 • Lại Duy Phương
  Lại Duy Phương
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ldphuong@rimf.org.vn;duyphuongrimf@gmail.com

  Thạc sĩ Nuôi trồng Thuỷ sản, NCS.

 • Đặng Minh Dũng
  Đặng Minh Dũng
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dmdung@rimf.org.vn

 • Đỗ Mạnh Dũng
  Đỗ Mạnh Dũng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khoa học thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dmdung@rimf.org.vn

 • Trần Văn Trấn
  Trần Văn Trấn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email:

  Cử nhân Sinh học

 • Phạm Thành Công
  Phạm Thành Công
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ptcong@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Xuân Sinh
  Nguyễn Xuân Sinh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nxsinh@rimf.org.vn

  ThS. Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Thị Nhàn
  Nguyễn Thị Nhàn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ntnhan@rimf.org.vn

  Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 • Nguyễn Thị Oanh
  Nguyễn Thị Oanh
  Chức vụ: Kế toán trưởng
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kế toán
  Điện thoại: | Email: lddu@rimf.org.vn
 • Nguyễn Quốc Tĩnh
  Nguyễn Quốc Tĩnh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: nqtinh@rimf.org.vn

  Thạc sỹ Sinh học