Phân viện nghiên cứu Hải sản Phía nam

 • Nguyễn Xuân Thi
  Nguyễn Xuân Thi
  Chức vụ: Phân viện trưởng Phân viện NCHS phía Nam
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nxthi@rimf.org.vn; ngxthi@gmail.com

  - Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải sản về toàn bộ hoạt động của Phân  Viện thuộc chức năng, thẩm quyền được giao;

  - Chỉ đạo điều hành trực tiếp: Công tác Tổ chức cán bộ; Kế  hoạch và chiến lược phát triển KHCN; Tài chính; Đối ngoại; Hợp tác và phối hợp với các đơn vị thuộc Viện, Bộ/Ngành liên quan. 

  - Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổ chức hành, chính; Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác và Sau thu hoạch; Sinh hoạt chuyên môn tại phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác và Sau thu hoạch.

  - Bí thư Chi bộ Khai thác - Phân viện;  

  - Thành viên Hội đồng KHCN&ĐT Viện; Trưởng tiểu ban Khoa học Công nghệ Phân Viện;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.  

 • Bùi Quang Mạnh
  Bùi Quang Mạnh
  Chức vụ: Chưa có
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Thuỷ sinh học
  Điện thoại: | Email: bqmanh@rimf.org.vn; manhbq@gmail.com

  Thạc sĩ nuôi trồng thuỷ sản

  - Phụ trách các lĩnh vực: Công tác KHCN về nguồn lợi, bảo tồn, môi trường và nuôi biển; Công tác kế hoạch; Tăng cường tiềm lực KHCN; Thông tin xuất bản; Dân quân tự vệ, phòng chống bão lụt, cứu nạn, cứu hộ; Cảnh quan môi trường; Công tác đoàn thể; 

  - Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các đơn vị: Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi và bảo tồn biển; Phòng Nghiên cứu Môi trường và Nuôi biển, Phòng thí nghiệm; Sinh hoạt chuyên môn tại phòng Nghiên cứu Nguồn lợi và bảo tồn biển.

  - Phó Trưởng tiểu ban Khoa học Công nghệ Phân Viện;

  - Thực hiện các công việc khác do Phân viện trưởng giao.
 • Nguyễn Thị Kim Vân
  Nguyễn Thị Kim Vân
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Khoa học thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: ntkvan@rimf.org.vn; kimvanvt@gmail.com

  Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Phụ trách chung về các hoạt động của phòng Tổ chức, Hành chính; Thực hiện công táctổ chức, nhân sự; Công tácthi đua khen thưởng; Hành chính quản trị và an ninh chính trị.

  - Quản lývà tổng hợp các hoạt động về Khoa học và công nghệ của Phân viện.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phân viên trưởng giao
 • Phạm Văn Long
  Phạm Văn Long
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: pvlong@rimf.org.vn

  Kỹ sư khai thác thuỷ sản

 • Nguyễn Thị Việt Hà
  Nguyễn Thị Việt Hà
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hoá sinh
  Điện thoại: | Email: nvha@rimf.org.vn; vietharimf@gmail.com

  Kỹ sư hoá sinh

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Thực hiện công tác văn thư lưu trữ; Hành chính tổng hợp;Chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội; Theo dõi điện nước; Quản lý hệ thống mạng Lan, phòng kho, phòng đọc, phòng khách; …

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.
 • Phạm Thị Duyến
  Phạm Thị Duyến
  Chức vụ: Kế toán trưởng
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Tài chính - kế toán
  Điện thoại: | Email: ptduyen@rimf.org.vn; duyen7280@gmail.com

  Cử nhân Tài chính - Kế toán

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Phụ trách chung về các hoạt động của phòng Kế hoạch, Tài chính; Thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và kế toán tổng hợp.

  - Theo dõi hoạt động tài chính của các đề tài, dự án do phân viện chủ trì.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phân viên trưởng giao

 • Phạm Thuý Hà
  Phạm Thuý Hà
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kế toán
  Điện thoại: | Email: ptha@rimf.org.vn; thuyharimf981@gmail.com

  Cử nhân Kế toán Tài chính

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Kế toán thanh toán; Kế toán tiền lương; Báo cáo thuế; Theo dõi các nguồn kinh phí tại kho bạc, ngân hàng; Theo dõi và kiểm kê thiết bị,tài sản;Thủ quỹ của Phân Viện;

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Cao Văn Hùng
  Cao Văn Hùng
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: cvhung@rimf.org.vn; hungrimf@gmail.com

  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Phụ trách chung về công tác hoạt động khoa học công nghệ của phòng Nghiên cứu Nguồn lợi và bảo tồn biển.

  - Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi hải sản; Nghiên cứu quy luật biến động nguồn lợi hải sản; Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học các loài hải sản.

  - Thực hiện các công việc khác do Phân Viện trưởng giao.

 • Nguyễn Xuân Toản
  Nguyễn Xuân Toản
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nxtoan@rimf.org.vn; nxtoanrimf@gmail.com

  Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Phụ trách trực tiếp về công tác hoạt động khoa học công nghệ của phòng về lĩnh vực môi trường, nuôi biển và phòng thí nghiệm.

  - Nghiên cứu sinh sản nhân tạo một số loài cá biển có giá trị kinh tế; Công nghệ nuôi biển.

  - Thực hiện các công việc khác do Phân viện trưởng và Trưởng phòng giao.

 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  Nguyễn Thị Phương Thảo
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: ntpthao@rimf.org.vn; phuongthao8685@gmail.com

  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Nghiên cứu về môi trường và bệnh học hải sản; Vận hành phòng thí nghiệm khoa học biển của Phân viện

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Nguyễn Phước Triệu
  Nguyễn Phước Triệu
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Quản lý tổng hợp vùng ven biển
  Điện thoại: | Email: nptrieu@rimf.org.vn; phuoctrieu094@gmail.com

  Trình độ: Kỹ sư Quản lý Nguồn lợi

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Nghiên cứu phân loại các loài hải sản; Đánh giá nguồn lợi hải sản.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Trần Bảo Chương
  Trần Bảo Chương
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: tbchuong@rimf.org.vn; baochuong.pitran95ntu@gmail.com

  Kỹ sư Quản lý thủy sản

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Nghiên cứu sinh học nghề cá; Đánh giá nguồn lợi hải sản.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Nguyễn Như Sơn
  Nguyễn Như Sơn
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nnson@rimf.org.vn; nhusonvhs@gmail.com

  Thạc sĩ khai thác thuỷ sản

  Nhiệm vụ chính được giao:

  - Phụ trách chung về công tác hoạt động khoa học công nghệ của phòng Nghiên cứu Công nghệ khai thác và Sau thu hoạch.

  - Nghiên cứu công nghệ khai thác Hải sản; Đánh giá cường lực khai thác; Quản lý nghề cá.

  - Thực hiện các công việc khác do Phân Viện trưởng giao.

 • Đinh Xuân Hùng
  Đinh Xuân Hùng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Khoa học thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dxhung@rimf.org.vn; dinhhung4@gmail.com

  Thạc sĩ khoa học nghề cá, chuyên ngành: Khoa học nghề cá

  Nhiệm vụ chính được giao:

  -Nghiên cứu ứng dụng, cải tiến ngư cụ và vật liệu khai thác; Ngư trường khai thác hải sản; Công nghệ khai thác.

  - Thành viên Ban Hợp tác Quốc tế Viện NCHS.

  - Thực hiện các công việc khác do Phân Viện trưởng, Trưởng phòng giao.
 • Nguyễn Trí Ái
  Nguyễn Trí Ái
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nguyentriai@rimf.org.vn; ai52cbts.ntu@gmail.com

  Kỹ sư Công nghệ Chế biến Thủy sản

  Nhiệm vụ chính được giao:

  -Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch hải sản; Công nghệ chế biến hải sản.

   - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Nguyễn Phan Phước Long
  Nguyễn Phan Phước Long
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: npplong@rimf.org.vn; longnpp1995@gmail.com

  Kỹ sư Quản lý Thủy sản

  Một số nhiệm vụ chính được giao:

  - Nghiên cứu về kinh tế xã hội nghề cá; Nghiên cứu công nghệ khai thác hải sản.

  - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

 • Phạm Quốc Huy
  Phạm Quốc Huy
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại:(84) (31) 826 986 | Email: pqhuy@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Sinh học