Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản

 • Vũ Việt Hà
  Vũ Việt Hà
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: vvha@rimf.org.vn

  Tiến sĩ Sinh học

 • Trần Văn Cường
  Trần Văn Cường
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại:090 4326 255 | Email: tvcuong@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

 • Từ Hoàng Nhân
  Từ Hoàng Nhân
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: thnhan@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản
 • Đào Thị Liên
  Đào Thị Liên
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: dtlien@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Nuôi trồng Thuỷ sản
 • Nguyễn Văn Hải
  Nguyễn Văn Hải
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: nvhai@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản
 • Nguyễn Sỹ Đoàn
  Nguyễn Sỹ Đoàn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: nsdoan@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản
 • Võ Trọng Thắng
  Võ Trọng Thắng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: vtthang@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản
 • Trần Nhật Anh
  Trần Nhật Anh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: tnanh@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản
 • Nguyễn Văn Giang
  Nguyễn Văn Giang
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Sinh học Nghề cá
  Điện thoại: | Email: nvgiang@rimf.org.vn

  Tiến sĩ Sinh học Nghề cá

 • Vũ Thị Hậu
  Vũ Thị Hậu
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: vtthau@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản
 • Hoàng Minh Tùng
  Hoàng Minh Tùng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị:
  TĐCM: Thạc sĩ Sinh học Biển
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: hmtung@rimf.org.vn
 • Tạ Phương Đông
  Tạ Phương Đông
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị:
  TĐCM: Thạc sĩ Sinh học Biển
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: | Email:
 • Mai Công Nhuận
  Mai Công Nhuận
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: mcnhuan@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản