Trung tâm Quan trắc Môi trường Biển

 • Nguyễn Công Thành
  Nguyễn Công Thành
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Hóa Môi Trường
  Điện thoại: | Email: ncthanh@rimf.org.vn, ncthanhvhs@gmail.com

  Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Môi trường

 • Trần Quang Thư
  Trần Quang Thư
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Môi trường
  Điện thoại: | Email: tqthu@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ môi trường
 • Trương Văn Tuân
  Trương Văn Tuân
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Hoá sinh
  Điện thoại: | Email: tvtuan@rimf.org.vn

  Kỹ sư Công nghệ Môi trường

 • Thái Thị Kim Thanh
  Thái Thị Kim Thanh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ttkthanh@rimf.org.vn
  Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản
 • Phạm Thị Thanh Phương
  Phạm Thị Thanh Phương
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại:031 3 836 112 | Email: pttphuong@rimf.org.vn
  Cử nhân Kế toán
 • Đỗ Thị Tuyết
  Đỗ Thị Tuyết
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: dttuyet@rimf.org.vn
  Kỹ sư môi trường
 • Lê Tuấn Sơn
  Lê Tuấn Sơn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Môi trường
  Điện thoại: | Email: ltson@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Môi trường
 • Nguyễn Đắc Thắng
  Nguyễn Đắc Thắng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại:031 3 654 702 | Email: ndthang@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng Thuỷ sản
 • Nguyễn Thị Ánh
  Nguyễn Thị Ánh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ntanh@rimf.org.vn
  KS Kỹ thuật Môi trường
 • Nguyễn Thị Hà Phương
  Nguyễn Thị Hà Phương
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Địa kỹ thuật- Địa Môi Trường
  Điện thoại: | Email: nthphuong@rimf.org.vn; haphuong141988@gmail.com
  Cử nhân Địa kỹ thuật- Địa Môi Trường
 • Lưu Ngọc Thiện
  Lưu Ngọc Thiện
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: lnthien@rimf.org.vn
  Cử nhân Hóa Môi Trường