Lãnh đạo Viện

 • Nguyễn Khắc Bát
  Nguyễn Khắc Bát
  Chức vụ: Viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ Khoa học biển
  Chuyên ngành: Khoa học biển
  Điện thoại:091 6497 967 | Email: nkbat@rimf.org.vn

  - Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về toàn bộ hoạt động của Viện thuộc chức năng, thẩm quyền được giao;

  - Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; công tác đối ngoại và định hướng chiến lược phát triển KHCN của Viện; Hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ, Ngành liên quan;

  - Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng nghiên cứu Nguồn lợi hải sản, Phòng nghiên cứu công nghệ Khai thác và Trung tâm Dự báo Ngư trường khai thác hải sản; sinh hoạt chuyên môn tại Phòng nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản;

  - Phó Bí thư Đảng ủy; Chính trị viên trung đội tự vệ của Viện;  

  - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Viện;

  - Thành viên UBLH Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc; Trưởng nhóm chuyên gia nguồn lợi Việt Nam – Trung Quốc;

  - Chính trị viên trung đội tự vệ của Viện

  - Ủy viên BCN Chương trình KHCN TP. Hải Phòng (lĩnh vực Thủy sản);

  - Phụ trách lĩnh vực cơ quan khoa học CITES của Viện

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.  

 • Nguyễn Viết Nghĩa
  Nguyễn Viết Nghĩa
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ Sinh học Biển
  Chuyên ngành: Sinh học biển
  Điện thoại:098 2728 365 | Email: nvnghia@rimf.org.vn

  - Phụ trách các lĩnh vực: công tác Kế hoạch - Tài chính; Công tác Hành chính & Quản trị; Đầu tư, xây dựng cơ bản; Đào tạo nghề & CGCN; Tư vấn dịch vụ KHCN và sản xuất kinh doanh; Cơ chế tự chủ theo NĐ 16/NĐ-CP; Dân quân tự vệ, phòng chống bão lụt, cháy nổ;

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng nghiên cứu công nghệ Sau thu hoạch; Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và CGCN hải sản; Trung tâm Phát triển nghề cá vịnh Bắc Bộ và Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam; sinh hoạt chuyên môn tại Phòng nghiên cứu Nguồn lợi hải sản;   

  - Chỉ huy trưởng Trung đội tự vệ của Viện;     

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học vào đào tạo của Viện;

  - Phụ trách hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và ngư dân;

  - Ủy viên Tiểu ban KHCN chuyên ngành Thủy sản của Hội đồng Khoa học Công nghệ  Bộ NN& PTNT;

  - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Viện;

  - Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao.

 • Nguyễn Văn Nguyên
  Nguyễn Văn Nguyên
  Chức vụ: Phó viện trưởng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ Thủy sinh vật học
  Chuyên ngành: Sinh học biển
  Điện thoại:091 2767 330 | Email: nvnguyen@rimf.org.vn; nguyenrimf@yahoo.com

  - Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế và Đào tạo sau đại học; Thông tin, xuất bản và nội dung thông tin website của Viện; Thanh tra, kiểm tra; Bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường thiết bị nghiên cứu của Viện;

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Phòng nghiên cứu Bảo tồn biển; Trung tâm quan trắc và cảnh báo môi trường biển; Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học biển; Phòng thí nghiệm khoa học biển; sinh hoạt chuyên môn tại Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học biển;

  - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế;

  - Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của Viện;

  - Chủ tịch Công đoàn;

  - Phối hợp với các đoàn thể, Đoàn Thanh niên của Viện;

  - Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng giao.