Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác

 • Phan Đăng Liêm
  Phan Đăng Liêm
  Chức vụ: Quyền trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: pdliem@rimf.org.vn

  Thạc sĩ khai thác thuỷ sản

 • Lại Huy Toản
  Lại Huy Toản
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại:(84) (31) 827 171 | Email: lhtoan@rimf.org.vn
  Kỹ sư khai thác hàng hải thuỷ sản
 • Nguyễn Thành Công
  Nguyễn Thành Công
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ntcong@rimf.org.vn
  Kỹ sư khai thác thuỷ sản
 • Nguyễn Ngọc Sửa
  Nguyễn Ngọc Sửa
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: nnsua@rimf.org.vn
  Kỹ sư khai thác thuỷ sản
 • Đỗ Văn Thành
  Đỗ Văn Thành
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: dvthanh@rimf.org.vn
  Kỹ sư khai thác thuỷ sản
 • Nguyễn Đình Phùng
  Nguyễn Đình Phùng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ndphung@rimf.org.vn

  Tiến Sĩ sinh học

 • NguyễnThị Thu
  NguyễnThị Thu
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email:

  Quản lý thủy sản

 • Lê Văn Bôn
  Lê Văn Bôn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: lvbon@rimf.org.vn/levanbon@gmail.com
  Thạc sĩ khai thác thuỷ sản
 • Phạm Văn Tuấn
  Phạm Văn Tuấn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: pvtuan@rimf.org.vn
  Kỹ sư khai thác thuỷ sản
 • Phạm Văn Tuyển
  Phạm Văn Tuyển
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: pvtuyen@rimf.org.vn
  Thạc sỹ khai thác thuỷ sản