Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản

 • Nguyễn Hoàng Minh
  Nguyễn Hoàng Minh
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại:098 9085 715 | Email: nhminh@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Thuỷ sinh học

 • Nguyễn Duy Thành
  Nguyễn Duy Thành
  Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và GIS
  Điện thoại: | Email: ndthanh@rimf.org.vn
 • Hán Trọng Đạt
  Hán Trọng Đạt
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại: | Email: htdat@rimf.org.vn
  Cử nhân Hải Dương Học
 • Bùi Thanh Hùng
  Bùi Thanh Hùng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại: | Email: bthung@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Hải dương học
 • Nguyễn Văn Hướng
  Nguyễn Văn Hướng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại:0313 827 170 | Email: nvhuong@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Hải dương học
 • Trần Văn Vụ
  Trần Văn Vụ
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại: | Email: tvvu@rimf.org.vn
  Kỹ sư Hải dương học
 • Nguyễn Đức Linh
  Nguyễn Đức Linh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hải Dương Học
  Điện thoại: | Email: ndlinh@rimf.org.vn
  Cử nhân Hải Dương Học
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Nguyễn Thị Thùy Dương
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: nttduong@rimf.org.vn
  Cử nhân môi trường