Phòng Nghiên cứu Bảo tồn Biển

 • Hoàng Đình Chiều
  Hoàng Đình Chiều
  Chức vụ: Quyền trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Khoa học thuỷ sản
  Điện thoại:0979 488 080 | Email: hdchieu@rimf.org.vn, hoangdinhchieu@gmail.com

  Thạc sỹ khoa học thủy sản

 • Nguyễn Văn Hiếu
  Nguyễn Văn Hiếu
  Chức vụ: Phó trưởng phòng Phụ trách phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Sinh học biển
  Điện thoại:0313 767 277 | Email: nvhieu@rimf.org.vn, dunghieu79@gmail.com

  Thạc sĩ Thủy sinh vật biển

 • Đỗ Văn Khương
  Đỗ Văn Khương
  Chức vụ: Nghiên cứu viên chính
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học biển
  Điện thoại: | Email: dvkhuong@rimf.org.vn; Dvkhuong49@gmail.com

  Tiến sĩ Sinh học biển

 • Đỗ Anh Duy
  Đỗ Anh Duy
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại:0313.767277 | Email: daduy@rimf.org.vn, doanhduy1983@gmail.com

  Thạc sỹ nuôi trồng thủy sản

 • Nguyễn Kim Thoa
  Nguyễn Kim Thoa
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại:0313.767277 | Email: nkthoa@rimf.org.vn, nkthoa1984@gmail.com
  Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản
 • Đồng Thị Dung
  Đồng Thị Dung
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Khoa học biển
  Điện thoại:0313.767277 | Email: dtdung@rimf.org.vn, dtdung104@gmail.com

  Thạc sĩ Bảo tồn biển

 • Trần Văn Hướng
  Trần Văn Hướng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại:0313.767277 | Email: tvhuong@rimf.org.vn; huongsbn@gmail.com
  Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản
 • Bùi Minh Tuấn
  Bùi Minh Tuấn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: bmtuan@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
 • Phùng Văn Giỏi
  Phùng Văn Giỏi
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: pvgioi@rimf.org.vn

  Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

 • Đinh Thanh Đạt
  Đinh Thanh Đạt
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại:0313.767277 | Email: dtdat@rimf.org.vn, dtdatrimf@gmail.com
  Thạc sĩ Sinh học
 • Đỗ Thanh An
  Đỗ Thanh An
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Khoa học biển
  Điện thoại:(+84)313.767.277 | Email: dtan@rimf.org.vn, dothanhanrimf@gmail.com

  Thạc sỹ khoa học biển