TCCS 01:2021/VHS-GBN - Giống bào ngư vành tai - Yêu cầu kỹ thuật

Mã: TCCS 01:2021/VHS-GBN

Tác giả chính: Lại Duy Phương

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Sinh, Đỗ Mạnh Dũng, Đặng Minh Dũng, Nguyễn Quốc Tĩnh

Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

Tài liệu viện dẫn:

- Báo cáo khoa học: “Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai (Haliotis asinia Linnaeus, 1758)”, thuộc dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhân tạo giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina)”. Viện nghiên cứu Hải sản, tháng 5/2021.

- Bondad-Reantaso, G., McGladdery, S.E., East, I., Subasinghe, R.P. (chủ biên), 2005. Hướng dẫn chẩn đoán bệnh của động vật thủy sản châu Á. Tài liệu kỹ thuật thủy sản của FAO số 402/2 - phần 3. Các bệnh của nhuyễn thể. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 247 trang.

- Lê Đức Minh, 2000. Sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linne', 1758). Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 51 trang.

- Thông tư số 38/2012/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

TCCS 01:2021/VHS-GBN - Giống bào ngư vành tai - Yêu cầu kỹ thuật do Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ biên soạn, Viện nghiên cứu Hải sản thẩm định và công bố.

(Kèm theo Quyết định số 727/QĐ-VHS ngày 21/6/2021 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản)

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải: 21/06/2021

Các mục khác...