Quy trình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng

Mã: QTNKH-HP

Tác giả chính: Đỗ Mạnh Dũng

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Sinh, Lại Duy Phương, Đặng Minh Dũng, Phạm Thành Công

Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

Xuất xứ quy trình từ kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp thành phố Hải Phòng: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Penaneus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng".

Quy trình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng do tập thể tác giả Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ biên soạn, Viện nghiên cứu Hải sản phê duyệt và ban hành.

(Kèm theo Quyết định số 1240/QĐ-VHS ngày 25/10/2021 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản)

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải: 26/10/2021

Các mục khác...