Dự báo khai thác theo đối tượng. trường dòng chảy, trường nhiệt độ nước biển