Mùa vụ: Vụ Nam (DB trường nhiệt độ nước biển mặt từ ngày 16-23/12/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 12/2017
Đối tượng dự báo: Trường nhiệt độ nước biển mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: TS122017Ccolour