Mùa vụ: Vụ Nam (DB TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN MẶT TỪ NGÀY 01-07/3/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 03/2018
Đối tượng dự báo: Trường nhiệt độ nước biển mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: TS032018AColour