Mùa vụ: Vụ Nam (Db trường dòng chảy tầng mặt từ ngày 16-23/11/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 12/2017
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DC122017Ccolour