Mùa vụ: Vụ Nam (DB trường dòng chảy tầng mặt từ ngày 08-15/1/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 01/2018
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DC012018Bcolour