Mùa vụ: Vụ Nam (Db trường dòng chảy tầng mặt từ ngày 01-7/10/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 10/2017
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC102017AColor