Mùa vụ: Vụ Nam (DB trường dòng chảy tầng mặt từ 16-23/09/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 09/2017
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC092017Ccolour