Mùa vụ: Vụ Nam (Dự báo NTKT Cá ngừ đại dương tháng04/2020) | Năm dự báo: 2010 | Tháng dự báo: 04/2010
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB_4_2020_Cau