Mùa vụ: Vụ Bắc (DBNTKT cá nổi nhỏ ttháng 02/2019) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 02/2020
Đối tượng dự báo: Cá nổi nhỏ
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DCNN022020