Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT cá nổi nhỏ tháng 06/2019) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 06/2019
Đối tượng dự báo: Cá nổi nhỏ
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DCNN062019