Mùa vụ: Vụ Bắc (DBNTKT cá ngừ vằn ttháng 02/2019) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 02/2020
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DCNV022020