Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT cá ngừ vằn tháng 7/2019 ) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 07/2019
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DNV072019