Mùa vụ: Vụ Bắc (DBNTKT cá ngừ đại dương từ 008/02/2020 đến 15/02/2020) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 02/2020
Đối tượng dự báo: Cá ngừ
Cơ quan dự báo: Viện nghiên cứu Hải sản
DC022020B