Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT cá ngừ đại dương tháng 06/2019 ) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 06/2019
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC062019