Mùa vụ: Vụ Bắc (DB Trường dòng chảy biển tầng mặt) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 03/2020
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
SSC_032020C_Colour