Mùa vụ: Vụ Nam (DB dòng chảy tầng mặt tháng từ 01 đến 07/04/2020) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 04/2020
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
SSC042020A_Colour