Sáng ngày 30/6, ông Thor Asgeisson, Phó Giám đốc Chương trình đào tạo nghề cá (FTP) thuộc trường Đại học Liên Hiệp Quốc đã đến thăm Viện Nghiên cứu Hải sản và phỏng vấn các ứng viên cho chương trình đào tạo nghề cá (FTP). ...