Dự báo khai thác theo nghề, theo đối tượng

  • Rê, Vụ Nam
  • Vây, Vụ Nam
  • Vây, Vụ Nam
  • Rê, Vụ Nam
  • Rê, Vụ Nam
  • Vây, Vụ Nam
  • Rê, Vụ Nam
  • Vây, Vụ Nam
  • Vây, Vụ Nam
  • Rê, Vụ Nam