Thời gian/Schedule: 01/01/2016 - 01/12/2018
Liên hệ/Contact: ThS. Đặng Minh Dũng - dmdung@rimf.org.vn

Nội dung:
- Xây dựng 15 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt. + Năng suất: ≥10 tấn/ha + Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm + Sản phẩm được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu - Tập huấn kỹ thuật cho người tham gia mô hình, tổng kết mô hình phù hợp với quy mô và quy định hiện hành. - Nhân rộng mô hình: thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, hội nghị đầu bờ..