Thời gian/Schedule: 01/04/2017 - 01/12/2020
Liên hệ/Contact:

Nội dung:
1. Điều tra, đánh giá biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ Việt Nam; 2. Điều tra, đánh giábiến động một số yếu tố thủy văn, hải dương học cơ bản, sinh vật phù du (thực vật phù du, động vật phù du) và động vật đáy cỡ nhỏ ở vùng biển ven bờ Việt Nam; 3. Điều tra, đánh giá biến động hoạt động khai thác hải sản và nghề cá ở vùng biển ven bờ Việt Nam; 4. Đánh giá tổng thể biến động nguồn lợi hải sản, thủy văn - hải dương học, nghề cá; đề xuất điều chỉnh các giải pháp quản lý, bảo tồn, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ Việt Nam.