Để hoàn thiện dự thảoTCVN, Viện nghiên cứu Hải sản xin giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo TCVN nêu trên tại địa chỉ website:

- http://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/ (mục dự thảo văn bản lấy ý kiến nhân dân)

- http://www.rimf.org.vn/bantin/khaithachaisan/du-thao-tcvn-2018-luoikeo doi

Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị/cá nhân nghiên cứu và góp ý bằng văn bản theo mẫukèm theo và gửi về Viện nghiên cứu Hải sản trước ngày 31/01/2019 theo địa chỉ sau:

Viện nghiên cứu Hải sản

Số 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3827171;Fax: (0225) 3836812;

E-mail: levanbon@gmail.com

Sau thời hạn trên, nếu cơ quan/đơn vị/cá nhân không gửi ý kiến góp ý thì được coi là thống nhất với nội dungDự thảo.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/đơn vị/cá nhân./.