Việc đầu tư, thực hiện đề án nhằm đạt mục tiêu cơ bản là điều tra điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam; xác lập luận cứ khoa học, cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển và vùng ven biển; thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững vùng biển, ven biển và hải đảo, tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Ngoài ra, đề án cũng nhằm xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống luật pháp và hệ thống tổ chức, nâng cao trình độ quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật của công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2020 đạt trình độ trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, giai đoạn 2006-2010, Việt Nam cần xây dựng, hoàn thiện về cơ bản chính sách, luật pháp bảo đảm nguồn nhân lực, vốn đầu tư, hoàn thành về cơ bản hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ chế quản lý, khai thác dữ liệu về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển.

Giai đoạn 2011-2020 sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài nguyên - môi trường biển Việt Nam, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, hiện đại, có độ tin cậy cao.

Sắp tới, Chính phủ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và hải đảo trực tiếp làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các thành viên khác của Ban gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, UBND một số tỉnh, thành ven biển.

  • H.Phương - vietbao.vn