Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) là loài cá ngừ đại dương, di cư và phân bố chủ yếu ở vùng biển xa bờ. Kết quả nghiên cứu đã di giống về nuôi thành công ở vùng biển ven bờ và những nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng thức ăn và sinh sản trong điều kiện nuôi lồng là những kết quả nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam. Trong đó có một số điểm mới nổi bật như sau:

  1. Kết quả nghiên cứu của luận án đã khẳng định cá ngừ vây vàng có khả năng sinh trưởng tốt khi được nuôi nhốt trong lồng ở vùng biển ven bờ nước ta. Kết quả này làm phong phú thêm thành tựu nghiên cứu phát triển đối tượng nuôi mới cho nghề nuôi trồng hải sản.
  2. Cá ngừ nuôi sử dụng thức ăn là cá trích và cá nục cho hàm lượng lipid trong thịt cao hơn nhiều lần so cá tự nhiên. Đây là yếu tố quan trọng quyết định giá trị kinh tế và nhu cầu tiêu thụ cao hơn của cá ngừ nuôi thương phẩm so với cá tự nhiên.
  3. Sức sinh sản của cá ngừ vây vàng tương đối cao trong điều kiện nuôi lồng. Cá có thể sinh sản nhiều lần trong năm với mùa vụ chính từ tháng 5 đến tháng 9. Cá có khả năng thành thục sinh dục tốt. Đây là cơ sở khoa học cho hướng nghiên cứu tiếp theo về sinh sản nhân tạo cá ngừ vây vàng tại Việt Nam.
  4. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng trong điều kiện nuôi lồng, tác giả đã đề xuất được một số cơ sở, điều kiện kỹ thuật phục vụ nuôi thương phẩm và sinh sản nhân tạo, góp phần định hướng phát triển nghề nuôi cá ngừ vây vàng tại Việt Nam.

New academic contributions of the thesis:

Thesis title: Study on biological characteristics of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in cage culture in Vietnam

Major of study: Aquatic Biology

Major code: 62.42.01.08

PhD Student:       Bui Quang Manh

Consultants:        PhD. Nguyen Quang Hung

                             Ass. Prof. PhD. Do Van Khuong

Education Institution: Research Institute for Marine Fisheries (RIMF)

Yellowfin tuna (Thunnus albacares) is an ocean tuna, migrator and mainly distributed in offshore waters. The results of the research have been successful in captured and cultured yellowfin tuna in coastal waters and studies on growth, feeding and reproduction characteristics in cage culture are the first research results in Vietnam. Some highlights are as follows:

  1. The results of this thesis have confirmed that yellowfin tuna can growth well when kept in cages in coastal areas of Vietnam. This result enriches the research and development achievements of new aquaculture species.
  2. Lipid content in meat of the tuna that feed herring and scad is higher than wild tuna. This is an important factor for higher economic value and higher consumption demand of cultured tuna compare to wild tuna.
  3. In cage cultured conditions, fertility of yellowfin tuna is relatively high. Fishes can reproduce several times a year with major seasons from May to September. The fish have good sexual maturity. This is a scientific basis for for further research on artificial reproduction of yellowfin tuna in Vietnam.

4. Based on the results of research on the biological characteristics of yellowfin tuna in cage culture, the author has Recommended some of facilities and technical conditions for commercial growth and artificial reproduction and orientations for the development of yellowfin tuna farming in Vietnam.