Trong khuôn khổ dự án Điều tra Liên hợp Việt - Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ (giai đoạn IV, từ năm 2014 đến hết năm 2016), ngày 10/4/2015 đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện bắt đầu thực hiện chuyến điều tra nguồn lợi hải sản trong vùng đánh bắt chung vịnh Bắc Bộ. Tiễn đoàn tại cảng Nam Hải có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị chuyên môn, Phó Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát tặng hoa Khoa học trưởng (đại diện các cán bộ khoa học), Thuyền trưởng (đại diện thủy thủ đoàn), ông WANG YUEZHONG (giám sát viên phía Trung Quốc) và phát biển ý kiến giao nhiệm vụ cho đoàn. Số liệu của chuyến khảo sát nguồn lợi hải sản trong vùng đánh cá chung làm cơ sở khoa học cho việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi theo nội dung trong Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc.