Công ty Probeltebio cùng với Phòng Sinh học Phân tử, Đại học Tổng hợp Murcia(UMU) và Viện Hải dương học Murcia cho biết đã phát triển thành công văcxin sử dụng qua đường miệng đầu tiên cho thủy sản nuôi.

Có thể đưa văcxin Fimoral-V đi vào cơ thể cá nuôi bằng cách trộn vào thức ăn. Các nhà khoa học đảm bảo tính hiệu quả của văcxin này đối với các loài cá nuôi thương phẩm chính ở Tây Ban Nha như cá tráp, cá mú, cá bơn, cá bơn sao và cá hồi vân.

Nguồn tin: Vietfish, 7/2011