Ngày 22/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tổng thể).

Theo đó, Kế hoạch tổng thể tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: Nông- lâm- ngư nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, y- dược và bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ về công nghệ sinh học, hoạt động đạt hiệu quả cao.

Mục tiêu Kế hoạch tổng thể được chia thành các giai đoạn: Giai đoạn đến năm 2010, giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Quyết định nêu các nhiệm vụ chủ yếu trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống; xây dựng và phát triển tiềm lực cho công nghệ sinh học; xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sinh học; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học; các chương trình, quy hoạch, đề án và dự án trọng điểm.

Trong các giải pháp chủ yếu, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Hình thành hệ thống chỉ đạo phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thông nhất từ Trung ương đến địa phương...

Theo Quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung của “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020", định kỳ hàng năm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Dương Văn Cường (Theo AgroViet)