Công tác dự báo ngư trường cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để có thể đáp ứng yêu cầu thông tin từ thực tiễn sản xuất; cần triển khai hệ thống thu thập dữ liệu đồng bộ để đáp ứng mô hình dự báo đạt hiệu quả cao.

 

Ngày 23/2, tại Hội thảo  “Công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản”, Bộ trưởng Bộ NN&PNTN Cao Đức Phát cho rằng, công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản là nhiệm vụ của ngành NN&PTNT. Tuy nhiên, với tần suất và số lượng dự báo như hiện nay (2 lần/1 năm) là chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, số liệu đầu vào cho công tác dự báo chưa xác định được có thể tự làm đến đâu, dựa vào nguồn của ngư dân ở mức nào. Vì thế, cần có cơ chế, cơ sở pháp lý cụ thể để ngư dân ghi nhật ký.
Theo ông Hoàng Đình Yên, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, năm 2007, Viện Nghiên cứu hải sản tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện dự báo ngư trường khai thác hải sản. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí hạn hẹp và các số liệu, thông tin về sinh học, hải dương và môi trường biển chưa gắn kết với các số  liệu về giám sát sản lượng khai thác nên chất lượng dự báo mới chỉ dừng lại  ở việc phục vụ công tác quy hoạch, quản lý  nguồn lợi, chỉ đạo sản xuất trên biển.
Trước thực trạng này, đại diện Viện nghiên cứu Hải sản kiến nghị, công tác dự báo ngư trường cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để có thể đáp ứng yêu cầu thông tin từ thực tiễn sản xuất. Cần triển khai hệ thống thu thập dữ liệu đồng bộ để đáp ứng mô hình dự báo đạt hiệu quả cao.
Đặt ra một loạt vấn đề còn bất cập, cần giải quyết ngay nhằm nâng cao chất lượng dự báo ngư trường, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị ngành thủy sản xác định rõ công việc đang thực hiện cũng như nội dung, phương pháp triển khai. Từ đó mới xác định được tổ chức như thế nào, không chỉ xử lý số liệu ở Trung ương mà còn có cả một hệ thống bao gồm cả guồng máy nhân lực, phương tiện cần phải tăng cường chứ không đơn thuần chỉ có phần mềm là giải quyết được.
Bộ trưởng yêu cầu ngành thủy sản không thể để công tác dự báo ngư trường gián đoạn chỉ vì thiếu kinh phí. Nếu cần thiết, có thể thành lập 1 trung tâm chuyên biệt về vấn đề này. Bộ NN&PTNT sẵn sàng gửi cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài hoặc điều chỉnh dự án hiện có, lập dự án mới. Về lâu dài phải tiếp tục nghiên cứu mối tương quan, các đề tài làm cơ sở cho dự báo lâu dài.
Theo Chính phủ