Ngày 17/12/2012, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, tên nhiệm vụ: “Quan trắc cảnh báo chất lượng môi trường vùng nuôi hải sản, cảng cá, bến cá và khu bảo tồn biển Việt Nam năm 2012do KS. Trần Quang Thư làm chủ nhiệm.

Tại Hội nghị nghiệm thu, KS. Trần Quang Thư đã trình bày các kết quả đạt được của đề tài:

1/ Kết quả quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An năm 2012.

2/ Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa từ năm 2006 - 2012.

3/ Một số nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè.

4/ Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường khu vực nuôi nhuyễn thể cửa sông ven biển Bến Tre, Trà Vinh năm 2012.

Kết quả nổi bật của đề tài:

- Các số liệu điều tra, quan trắc và phân tích, đánh giá để cảnh báo ô nhiễm môi trường đối với khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè, nuôi nhuyễn thể bãi triều được tổng hợp, xử lý và cung cấp kịp thời phục vụ các yêu cầu chỉ đạo sản xuất, quản lý, bảo vệ môi trường đối với địa phương ven biển được quan trắc và ngành thủy sản.

- Quan trắc chất lượng môi trường tại khu vực nuôi theo chu kỳ nước lớn, nước ròng. Đã bước đầu xác định được nguồn gây ô nhiễm: Nguồn tự ô nhiễm do chính hoạt động nuôi gây ra kết hợp nguồn ô nhiễm từ lục địa, làm chất lượng môi trường khu vực nuôi bị suy giảm, ô nhiễm.

- Đã đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa từ năm 2006 - 2012. Kết quả phản ánh xu thế biến động chất lượng môi trường nước tại các khu vực này bị ô nhiễm, suy giảm rõ rệt.

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ ngoài ý nghĩa thiết thực phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của ngành thủy sản, còn đóng góp vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, các đề án nghiên cứu khai thác hợp lý tài nguyên biển, đồng thời tạo cơ sở lý luận và đóng góp tích cực trong các chương trình nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái ven biển.

Nhiệm vụ kiến nghị đối với khu vực nuôi tại từng địa phương cần thực hiện giải pháp đồng bộ về quy hoạch, quản lý tổng hợp liên ngành trong việc kiểm soát nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường từ lục địa, đồng thời cần có các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc điểm thực tế của từng vùng để tăng cường nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và phối hợp phòng chống giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đối với hoạt động nuôi hải sản ven biển.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do PGS.TS. Đỗ Văn Khương làm Chủ tịch đã đánh giá, bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu đề tài cấp cơ sở. Kết quả của nhiệm vụ được xếp loại “Đạt“ và đề nghị ban chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thành các thủ tục để nghiệm thu cấp Bộ.